داتیس اسلاید شو 10 داتیس اسلاید شو 9 داتیس اسلاید شو 5 داتیس اسلاید شو 6 داتیس اسلاید شو 1 داتیس اسلاید شو 2 داتیس اسلاید شو 4 داتیس اسلاید شو 7

مشخصات فردي
دوره هاي آموزشي ( تخصصي و عمومي ):
نام دوره نام موسسه رتبه قبولي تاريخ ساعت
از تا
از تا
از تا
از تا
سوابق کار: (از آخرين محل اشتغال شروع شود)
نام موسسه يا شرکت شهر يا محل کار شغل سمت تلفن تاريخ شروع تاريخ خاتمه حقوق و مزايا علت ترک کار
دو نفر که با شما خويشاوندي ندارند را به عنوان معرف ذکر کنيد
نام و نام خانوادگي شغل يا حرفه نوع آشنايي مدت آشنايي شماره تلفن
متقاضي شغل
شغل درخواستي اول
شغل درخواستي دوم